Twix media logo 2021 White mint

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky prenájmu reklamných plôch a grafických prác reklamnej agentúry Twix media s. r. o. platné od 1. 2. 2020

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so zabezpečením komerčných reklamných kampaní (ďalej len „VOP“) medzi reklamnou agentúrou Twix media s. r. o. , F. Madvu 11, 971 01 Prievidza, (ďalej len „reklamná agentúra Twix media“), ktorej predmetom činnosti okrem iného, sú aj reklamné a marketingové služby a zadávateľom objednávky (ďalej len „objednávateľ“).
 2. Pre účely týchto VOP sa objednávateľom rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá na základe objednávky resp. zmluvy požiada reklamnú agentúru Twix media o zabezpečenie reklamnej kampane.
 3. Obchodnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi objednávateľom a reklamnou agentúrou Twix media ako aj každá reklamnou agentúrou Twix media potvrdená objednávka, čím medzi objednávateľom a reklamnou agentúrou Twix media vzniká záväzný zmluvný vzťah. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej potvrdenej objednávky resp. zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a reklamnou agentúrou Twix media. Uzatvorením zmluvy resp. potvrdením objednávky objednávateľ súčasne potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito VOP, rozumie im, plne ich berie na vedomie a nemá voči nim námietky, čím ich bezvýhradne akceptuje, čo vyjadruje svojím podpisom na zmluve resp. objednávke alebo priamo na VOP.
 4. Pod pojmom inštalácia sa rozumie predovšetkým nasledovné: výlep papierových plagátov na billboard, výves papierových plagátov do city-lightov, nalepovanie PVC fólií na billboardy, výves bannerov/plachiet na billboardy, bigboardy a megaboardy, oblepovanie prístreškov, montáž atypických prvkov, umiestnenie grafických bannerov či reklám na webstránku a iné (ďalej aj len ako „inštalácia“ ) v zmysle potvrdenej objednávky alebo uzatvorenej zmluvy.
 5. Pod pojmom reklamné plochy/zariadenia sa rozumie nasledovné: billboardy (ďalej len „BB“), city-lighty (ďalej len „CL“), bigboardy (ďalej len „BG“), megaboardy (ďalej len „MB“), autobusové prístrešky a iné, osvetlené alebo neosvetlené plochy, na ktoré sa inštaluje reklama, či priestor na webstránke www.najdinas.sk alebo www.twixmedia.sk (ďalej len „reklamné plochy“).
 6. Pod pojmom reklamný materiál sa rozumie predovšetkým plagáty, fólie, plachty, dolepky, ako aj rôzne atypické prvky a iné (ďalej len „reklamný materiál).
 7. Pod pojmom reklamná kampaň sa rozumie určitý počet reklamných plôch na určité obdobie, či reklamných spotov, ktoré sú následne odvysielané na obrazovkách v určitej časovej osi. 
 8. Osobitné podmienky pri zadávaní reklamy a výrobe reklamných spotov je informatívny list o konkrétnych podmienkach odvysielania reklamnej kampane a výrobe reklamných bannerov či  spotov.
 9. Reklamný spot je video spot (ukážka) o určitej dĺžke, prezentujúca nejakú službu, produkt, alebo oznam.
 10. Vysielací čas je časové rozhranie vysielania reklamných spotov na obrazovke.

I. Predmet zmluvy, povaha zmluvy

 1. Predmetom zmluvného vzťahu je úprava vzájomných práv a povinnosti obidvoch zmluvných strán predovšetkým: (l) záväzok reklamnej agentúry Twix media zabezpečiť objednanú reklamnú kampaň a splniť si svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zmluvy resp. potvrdenej objednávky (ll) prenajať objednávateľovi za podmienok špecifikovaných v zmluve reklamné plochy nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky ((l) a (ll) ďalej aj len ako „zabezpečenie reklamnej kampane“); (lll.) záväzok objednávateľa plniť si svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy, potvrdenej objednávky, či týchto VOP, záväzok poskytnúť reklamnej agentúre Twix media bezodplatne a načas požadované množstvo plagátov či grafických podkladov, ktoré majú byť umiestnené na objednaných reklamných plochách ako aj záväzok objednávateľa zaplatiť reklamnej agentúre Twix media včas a riadne dohodnutú odmenu.
 2. Objednávka sa vyhotovuje výlučne v písomnej forme (listom, faxom, e-mailom) a to tak, že obidve zmluvné strany ju prostredníctvom svojich oprávnených osôb podpíšu na jednej listine.
 3. Reklamná agentúra Twix media má právo odmietnuť objednávku, ak jej obsah, zdroj alebo technické prevedenie nezodpovedá jej špecifickým, vecne odôvodneným zásadám, ak považuje umiestnenie reklamných materiálov objednávateľa za neprijateľné, alebo ak sú v rozpore s platnými zákonmi, dobrými mravmi, etickými zásadami reklamnej praxe alebo inými platnými právnymi predpismi.
 4. Objednávateľ je vo svojej záväznej objednávke povinný uviesť všetky údaje potrebné k fakturácii meno/názov spoločnosti, adresa/sídlo, IČO, IČ DPH, ďalej telefonické/faxové čísla, e-mail a kontaktnú osobu ako aj špecifikáciu predmetu objednávky alebo ďalších služieb včítane uvedenia obsahu resp. motívu reklamného plagátu, navrhovaný čas, kedy má byť reklamná kampaň realizovaná, dátum skončenia reklamnej kampane, dohodnutú odmenu. Objednávka musí byť podpísaná osobou oprávnenou alebo poverenou konať v tejto veci v mene objednávateľa.
 5. V prípade, že objednávateľ si objedná výrobu reklamného banneru, grafiky či spotu, je povinný dodať všetky potrebné podklady na výrobu minimálne 14 pracovných dní pred jeho zverejnením či odvysielaním. Ak nedodá včas všetky podklady potrebné k výrobe, reklamná agentúra Twix media si vyhradzuje právo na krátenie počtu vysielacích dní v závislosti od dodávateľovho oneskorenia bez náhrady vysielacieho času.
 6. Reklamná agentúra Twix media sa zaväzuje, že tieto údaje nesprístupní tretím osobám, okrem požiadaviek príslušných orgánov verejnej správy a orgánov uvedených v článku XIII. bod 2 týchto VOP. Kontaktné telefonické/faxové spojenie, ako aj meno kontaktnej osoby za reklamnú agentúru Twix media budú uvedené v potvrdení objednávky.

II. Ceny a ostatné poplatky

 1. Základné informatívne ceny sú stanovené v cenníku a sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ceny môžu byť dojednané aj v osobitnej zmluve uzatvorenej medzi objednávateľom a reklamnou agentúrou Twix media, resp. v reklamnou agentúrou Twix media potvrdenej objednávke. V takomto prípade majú ceny dohodnuté v zmluve resp. v potvrdenej objednávke prednosť pred cenami stanovenými v cenníku reklamnej agentúry Twix media.
 2. K základnej cene účtuje reklamná agentúra Twix media daň z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov.
 3. Pre vyúčtovanie a fakturovanie sú rozhodujúce vzájomne potvrdené ceny uvedené v uzatvorenej zmluve resp. v potvrdenej objednávke, platné v čase uzatvorenia zmluvy. Zmeny cenníkových cien sú vyhradené.
 4. V základnej cene je okrem prenájmu reklamných plôch zahrnuté taktiež vylepenie papierového plagátu jeden krát mesačne, vyhotovenie fotodokumentácie (v počte fotiek 1 ks/plocha/, a to pri začatí reklamnej kampane do 21 dní od inštalácie) a oprava reklamných plôch počas celej doby prenájmu s využitím dodaných rezervných plagátov. Všetky ďalšie činnosti, spojené s umiestnením reklamných materiálov objednávateľa na BB, BG, MB a/alebo CL (plagátovaním), avšak nad rámec riadneho výlepu (výlep mimo obvyklého termínu, fotodokumentácia navyše, rôzne dolepky, orezávanie, tlač a pod.) budú objednávateľovi fakturované zvlášť. Požiadavka na tieto a podobné doplnkové činnosti musí byť uvedená v zmluve, resp. v reklamnou agentúrou Twix media potvrdenej objednávke, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
 5. Výdavky na mimoriadne služby, napr. dopravné, obalový materiál, spätné zaslanie nespotrebovaných plagátov znáša výlučne objednávateľ.

III. Úhrada dohodnutej odmeny za zabezpečenie reklamnej kampane

 1. Objednávateľ je povinný zaplatiť reklamnej agentúre Twix media za zabezpečenie reklamnej kampane dohodnutú odmenu na účet reklamnej agentúry Twix media, a to dohodnutým platobným spôsobom, v zmysle lehoty splatnosti uvedenej vo faktúre vystavenej reklamnou agentúrou Twix media, ak nie je dohodnuté inak.
 2. Splatnosť faktúry za reklamnú kampaň a výrobu banneru, grafiky či reklamného spotu je najneskôr v deň uzávierky pred vysielaním či zverejnením reklamnej kampane. V prípade, že klient neuhradí faktúru najneskôr v deň spustenia reklamnej kampane, reklamná agentúra Twix media si vyhradzuje právo nezverejniť reklamnú kampaň. Reklamnú kampaň bude evidovať maximálne 7 dní po splatnosti faktúry. V prípade neuhradenia faktúry ju po 7 dňoch ruší.
 3. V prípade úhrady faktúry po splatnosti si reklamná agentúra Twix media vyhradzuje právo zverejniť reklamnú kampaň najbližší možný termín, v ktorom bude dostupná požadovaná služba.
 4. Reklamná agentúra Twix media si nárokuje na zmluvnú pokutu v prípade odstúpenia objednávateľa od objednávky reklamnej kampane a to vo výške 50% ceny balíka a 100% ceny reklamnej kampane. Zmluvnú pokutu je nutné uhradiť do 2týždnov (tj.14dní) od zrušenia objednávky.
 5. Pri omeškaní s úhradou dohodnutej odmeny má reklamná agentúra Twix media právo objednaný výlep neuskutočniť, prípadne už vylepené plagáty prelepiť a reklamné plochy použiť pre reklamnú kampaň iného klienta, pričom odmenu za dohodnutý predmet zmluvného vzťahu, vrátane vedľajších poplatkov a nákladov s tým spojených hradí objednávateľ.
 6. V prípade, že sa objednávateľ dostane s úhradou za zabezpečenie reklamnej kampane do omeškania, je objednávateľ povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, ako aj prípadné náklady s vymáhaním platby. Omeškaním sa rozumie stav, kedy objednávateľ reklamnej agentúre Twix media v lehote splatnosti odmenu neuhradí vôbec, alebo uhradí len časť odmeny v zmysle faktúry vystavenej reklamnou agentúrou Twix media.
 7. Reklamná agentúra Twix media je oprávnená podmieniť realizáciu objednávky, resp. zmluvy platbou vopred, prípadne okamžitým vyrovnaním všetkých neuhradených záväzkov (a to kedykoľvek v priebehu kampane).
 8. V prípade nutnosti vystavenia upomienky na neuhradenú faktúru po termíne jej splatnosti si reklamná agentúra Twix media účtuje poplatok 5,- Eur bez DPH za každú vystavenú upomienku.

IV. Obdobie prenájmu

 1. Základné obdobie prenájmu – plagátovacie obdobie je pri BB,BG,MB jeden kalendárny mesiac, (ďalej len „základné obdobie prenájmu“),
 2. Základné plagátovacie obdobie pri CL je 7 dní, v zmysle termínového kalendára CL.
 3. Základné obdobie reklamnej kampane na obrazovke je 14 dní so začiatkom každý utorok.
 4. Základné obdobie reklamnej kampane na webstránke je 1 kalendárny mesiac so začiatkom 1. deň v mesiaci.

V. Dodávka plagátov a reklamných materiálov

 1. Objednávateľ je povinný dodať reklamnej agentúre Twix media dohodnutý počet plagátov a iných hotových podkladov 10 dní pred plánovaným začiatkom kampane v požadovanom množstve a zodpovedajúcej kvalite, najneskôr však 7 pracovných dní pred dňom požadovaného zverejnenia do sídla reklamnej agentúry Twix media, ak medzi zmluvnými stranami nebude dohodnuté inak. Objednávateľ zodpovedá za kvalitu dodaných plagátov, resp. za kompletnosť dodávky ako aj za jej jednoznačnú a ničím nezameniteľnú identifikáciu.
 2. Pri oneskorenej dodávke reklamných plagátov a materiálov je reklamná agentúra Twix media oprávnená účtovať plné obdobie dohodnutého prenájmu. V takomto prípade nie je reklamná agentúra Twix media povinná zabezpečiť a dodržať zmluvne dohodnuté obdobie prenájmu v zmysle stanovených termínov. Z dôvodu omeškania objednávateľa so splnením svojich povinností oneskorený výlep či zverejnenie nemá v žiadnom prípade za následok predĺženie obdobia výlepu či reklamnej kampane, resp. nemá a nemôže mať táto skutočnosť za následok zmenu dátumu začatia alebo predĺženia konečného dátumu ukončenia reklamnej kampane, alebo uplatnenie akýchkoľvek sankcií alebo eventuálneho finančného vyrovnania smerujúcich voči reklamnej agentúre Twix media zo strany objednávateľa, ak medzi zmluvnými stranami nebude dohodnuté inak.
 3. Objednávateľ je povinný dodať reklamnej agentúre Twix media súčasne s plagátmi k výlepu na BB, BG a MB rezervné plagáty, určené na údržbu a výmenu (10% dodávky, resp. potrebné množstvo v závislosti od počtu vylepených plagátov, územného rozmiestnenia, dĺžky prenájmu a výlepového obdobia- tzv. náhradný výlep).
 4. V prípade ak dodaný plagát je potrebné z dôvodov, nezavinených reklamnou agentúrou Twix media (netypizovaný rozmer, priesvitný motív a pod.) podlepovať podkladovým papierom, je objednávateľ povinný spolu s reklamnými plagátmi dodať plagátovací podkladový papier v príslušnom množstve. Pokiaľ podkladový papier objednávateľ nedodá náklady na použitý podkladový papier znáša objednávateľ a reklamná agentúra Twix media je oprávnená ich následne objednávateľovi v plnej výške podľa počtu skutočne vylepených hárkov preúčtovať, ak nebolo dohodnuté inak.
 5. Nepoužité plagáty, ak písomne nebolo dohodnuté inak, prechádzajú do vlastníctva reklamnej agentúry Twix media, a to bez nároku náhrady.

VI. Kvalita plagátovacieho papiera a formát plagátov

 1. Pre plagátovanie sa vyžaduje:
  a) pre BB, štandardná kvalita bezdrevného plagátovacieho papiera s váhou minimálne 100 g/m2, avšak maximálne 120 g/m2,
  b) pre CL štandardná kvalita bezdrevného plagátovacieho papiera s váhou minimálne 130 -150 g/m2.
 2. V prípade, že reklamná agentúra Twix media nezabezpečuje tlač plagátov, nezodpovedá za zmenu kvality plagátov počas výlepu (blednutie, resp. znehodnotenie tlače vplyvom poveternostných podmienok).
 3. Platné formáty plagátov sú nasledovné:
  výška x šírka
  BB 238 cm x 504 cm
  CL 175 cm x 118,5 cm
  BG 10 m x 4 m/ 10m x 8m
  MB 20 m x 8m/20 m x 16m
 4. U formátov plagátov, ktoré nezodpovedajú stanovenej norme a štandardnej kvalite plagátovacieho papiera v zmysle bodu 1. a rozmeru BB, BG, MB a CL znáša objednávateľ všetky náklady v zmysle konkrétneho cenového dojednania (napr. orezávanie, špeciálny výlep a pod.)

VII. Výlep plagátov

 1. Výlep plagátov sa uskutočňuje:
  a) na BB, BG a MB v obvyklom termíne v zmysle bodu 2 tohto článku. Pri požiadavke na výlepové obdobie kratšie ako základné obdobie prenájmu ostáva v platnosti základná odmena,
  b) na CL prebieha v 7-dňových intervaloch v zmysle termínového kalendára.
 2. Inštalácia sa zo strany reklamnej agentúry Twix media vykoná v obvyklom termíne, a to v prvých piatich dňoch dohodnutého obdobia prenájmu. Pri oneskorenej dodávke reklamných materiálov sa inštalácia vykoná počas piatich pracovných dní odo dňa riadneho dodania príslušných reklamných materiálov. Vo vecne odôvodnených prípadoch je reklamná agentúra Twix media oprávnená predmetnú lehotu v dĺžke 5 dní predĺžiť o dobu nevyhnutnú potrebnú na riadne vykonanie inštalácie.
 3. Pre výlep plagátu na BB, BG, MB sa vyžaduje k presnej realizácii zmluvy vizuál minimálne vo formáte A4 (grafický návrh, presný náčrt, foto a pod.); v prípade nedodania vizuálu reklamnej agentúre Twix media nezodpovedá za správne vylepenie motívu plagátu.
 4. Výlep plagátov sa vykonáva výlučne prostredníctvom spolupracovníkov reklamnej agentúry Twix media, resp. ňou na to poverených pracovníkov. V prípade, že si objednávateľ zrealizuje výlep sám, reklamná agentúra Twix media nezodpovedá za kvalitu výlepu; v prípade poškodenia reklamného panela v súvislosti s vlastným výlepom objednávateľa je objednávateľ povinný uhradiť reklamnej agentúre Twix media všetky náklady na opravu BB, BG, MB ako aj všetky ďalšie náklady s tým spojené.
 5. Reklamná agentúra Twix media negarantuje zabezpečenie zákazu výlepu konkurenčných produktov na reklamných plochách nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti iných reklamných plôch, pričom reklamná agentúra Twix media je oprávnená zabezpečovať reklamnú kampaň zároveň aj pre konkurentov objednávateľa, a to bez akýchkoľvek obmedzení.
 6. Reklamná agentúra Twix media po skončení reklamnej kampane negarantuje žiadnym spôsobom prelep reklamnej plochy, v prípade, že táto reklamná plocha nie je ďalej predaná. V prípade, že si objednávateľ neželá, aby jeho reklamné plagáty zostali na týchto reklamných plochách aj po skončení reklamnej kampane naďalej nainštalované, je povinný objednať si u reklamnej agentúry Twix media ich prelep na základe objednávky, a to za podmienok v zmysle týchto VOP.

VIII. Zákaz reklamy

 1. 1. Reklamná agentúra Twix media si vyhradzuje právo nezačať s realizáciou inštalácie, prípadne okamžite prerušiť jej realizáciu, týkajúcej sa kampane, ktorá je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, etickými zásadami reklamnej praxe, dobrými mravmi, platným právom obzvlášť s autorským zákonom, trestným zákonom, zákonom o ochranných známkach, a to bez udania dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Objednávateľ nesie a preberá plnú zodpovednosť za dodržanie technických noriem vzťahujúcich sa k vonkajšej reklame ako aj za vecný obsah reklamy umiestnenej na reklamných zariadeniach či reklamných plochách. V prípade, že objednávateľ poruší obsahom/motívom reklamného materiálu niektoré ustanovenie právnych predpisov a zákonov menovaných v bode 1 tohto článku, prípadne si nevysporiada právne vzťahy s tretími osobami súvisiace s používaním ich autorských diel alebo iných predmetov duševného vlastníctva a tretia strana si bude úspešne uplatňovať z titulu tohto porušenia akékoľvek sankcie vrátane náhrady škody a pokút voči reklamnej agentúre Twix media, zaväzuje sa objednávateľ tieto sankcie, pokuty vrátane náhrady škody reklamnej agentúre Twix media v plnom rozsahu uhradiť.
 3. Reklamná agentúra Twix media neumiestňuje meno svojej spoločnosti na reklamný nosič.

IX. Vady plnenia a zrušenie zmluvy

 1. 1. Nárok na náhradné plnenie a námietky vadného plnenia môže byť uplatnený objednávateľom iba počas trvania zmluvného vzťahu.
 2. Zodpovednosť za formu a obsah grafiky či plagátov, ako aj dodržanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov znáša objednávateľ. Objednávateľ nesmie za žiadnych okolností bez súhlasu reklamnej agentúry Twix media jednostranne zmeniť špecifikáciu predmetu potvrdenej objednávky, prípadne uzatvorenej zmluvy resp. tématiku kampane (grafiky, plagátov).
 3. Reklamná agentúra Twix media je oprávnená odstúpiť od potvrdenej objednávky, resp. uzatvorenej zmluvy, ak jej nebola pri uzavretí zmluvného vzťahu známa forma, tématika kampane (grafiky, plagátov) resp. táto bola následne zmenená. Reklamná agentúra Twix media je oprávnená odstúpiť od potvrdenej objednávky, resp. uzatvorenej zmluvy aj v prípade, že dohodnutá reklamná kampaň podľa jej posúdenia svojim obsahom, formou a tématikou odporuje platnej legislatíve, etickým zásadám reklamnej praxe a dobrým mravom, alebo v prípade omeškania objednávateľa s úhradou dohodnutej odmeny.
 4. V prípadoch uvedených v bode 3 tohto článku je objednávateľ povinný reklamnej agentúre Twix media zaplatiť v plnom rozsahu dohodnutú odmenu za zmluvne dohodnuté obdobie prenájmu príslušného BB, BG, MB/CL, ako aj všetky náklady na výlep, vrátane všetkých poplatkov, ako aj sankcií a náhrad v zmysle ustanovenia bodu 2 článku VIII týchto VOP.
 5. Pri relevantnom úradnom zákaze, ktorý zabráni inštalácií riadne objednaných BB, BG, MB/CL, resp. pri úradnom príkaze k prelepeniu, odstráneniu už vylepených plagátov z akýchkoľvek dôvodov, je objednávateľ povinný zaplatiť všetky poplatky za prenájom vrátane úradne vyrúbenej sankcie za už realizovanú inštaláciu. Akékoľvek finančné i nefinančné náklady, vyvolané v súvislosti s úradným zákazom šírenia reklamnej kampane alebo príkazom k prelepeniu predmetných reklamných plagátov, ako i následkami ich vylepenia znáša výlučne objednávateľ.
 6. V prípade, že by malo byť pripevnenie alebo zotrvanie BB, BG,MB/CL príslušnými úradmi alebo majiteľmi objektov z akéhokoľvek dôvodu odmietnuté, resp. zastavené, alebo hrozí zánik práva nájomcu na užívanie objektu, na ktorom je BB, BG,MB/CL umiestnený, alebo ak dôjde v priebehu reklamnej kampane k úplnému zničeniu reklamnej plochy, na ktorej je reklamný plagát vylepený/vyvesený, zaniká tým automaticky zmluva, resp. potvrdená objednávka týkajúca sa prenájmu BB,BG,MB/CL uzatvorená medzi reklamnou agentúrou Twix media a objednávateľom z dôvodu nemožnosti plnenia. Objednávateľ má právo na náhradu škody, pričom objednávateľ a reklamná agentúra Twix media sa týmto dohodli, že v takomto prípade bude objednávateľovi poskytnutá náhrada škody za prenájom BB, BG, MB/CL výlučne formou inštalácie na inom BB, BG,MB/CL adekvátnej reklamnej hodnoty.

X. Vis maior

 1. V prípade vplyvu vyššej moci (vis maior), predovšetkým vplyvu nepriaznivých poveternostných podmienok, štrajkov, občianskych nepokojov, živelných pohrôm, výpadku elektrickej energie spôsobenej tretími osobami, zákazu vstupu k objektom BB, BG, MB/CL z akéhokoľvek dôvodu, dopravných obmedzení, vzbúr a iných nepokojov a udalostí ktorým nemožno predísť, udalostí, ktoré sa stávajú bez pričinenia reklamnej agentúry Twix media alebo tretej strany podľa zmluvy zúčastnenej na realizácii, vrátane problémov, za ktoré tieto strany nie sú zodpovedné, je reklamná agentúra Twix media oslobodená od povinnosti realizovať potvrdenú objednávku, resp. zmluvu v rozsahu a po dobu trvania následkov z toho vyplývajúcich. Reklamná agentúra Twix media nie je povinná žiadnym spôsobom kompenzovať takýto výpadok neskôr, a to ani finančne.
 2. Pod pojmom „nepriaznivé poveternostné podmienky“ sa rozumie:
  – dážď v čase inštalácie, resp. predo dňom požadovanej inštalácie, ktorého následkom sú premočené reklamné plochy,
  – silný vietor, trvajúci viac ako 2 dni počínajúc termínom inštalácie,
  – v zimných obdobiach teplota – 5 °C a nižšia, trvajúca viac ako dva dni počínajúc termínom inštalácie,
  – iné mimoriadne zvlášť nepriaznivé poveternostné vplyvy.

Xl. Zodpovednosť za škodu

 1. Reklamná agentúra Twix media zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobila porušením alebo zanedbaním svojich povinností v zmysle týchto VOP.
 2. Zodpovednosti za škodu sa reklamná agentúra Twix media zbaví, ak preukáže, že škodu nezavinila (subjektívna zodpovednosť).
 3. Reklamná agentúra Twix media nezodpovedá za to, že objekty, na ktorých sú umiestnené BB, BG, MB/ a CL, budú neprerušene v prevádzke počas dohodnutého obdobia prenájmu.
 4. Za prelepenie poškodených alebo včas neprelepených plagátov zodpovedá reklamná agentúra Twix media len do počtu obdržaných rezervných reklamných plagátov.
 5. Reklamná agentúra Twix media nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo zničenie reklamných plagátov, pokiaľ k nemu došlo bez jej pričinenia – teda napr. v dôsledku akýchkoľvek mimoriadnych udalostí, v dôsledku zásahu tretej osoby, v dôsledku zásahu vyššej moci, prípadne v dôsledku následkov živelných pohrôm, katastrof atď.
 6. Objednávateľ je povinný skontrolovať pravdivosť obsahu a pravopis v zhotovenom dodanom diele. Za chyby v obsahu či pravopisné chyby v diele zodpovedá výhradne objednávateľ. Reklamná agentúra Twix media nezodpovedá za chyby v obsahu.
 7. Reklamná agentúra Twix media nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté chybami, ktoré by nejakým spôsobom bránili použitiu vyrobenej reklamy či iných propagačných materiálov. Zodpovednosť za takto vzniknutú škodu nesie výhradne objednávateľ. Povinnosť objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu za dielo nie je ani v prípade nepoužiteľnosti diela nijako dotknutá.

Xll. Storno poplatky za prenájom

 1. 1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky resp. uzatvorenej zmluvy (i bez udania dôvodu) bez platenia storno poplatkov najneskôr 3 mesiace pred začiatkom dohodnutého obdobia prenájmu reklamných zariadení. Ak objednávateľ odstúpi od potvrdenej objednávky resp. uzatvorenej zmluvy po tomto termíne, je reklamná agentúra Twix media oprávnená vyúčtovať objednávateľovi nasledovné storno poplatky:
  a) pri BB, BG, MB
  – v období od 90. do 45. dňa, – vrátane 45 dňa pred začiatkom obdobia prenájmu – 50 % z celkovej ceny stornovaných plôch,
  – v období od 44. dňa pred začiatkom obdobia prenájmu 100 % z celkovej ceny stornovaných plôch.
  b) pri CL
   – v období od 90. do 45. dňa – vrátane 45 dňa pred začiatkom obdobia prenájmu 75 % z celkovej ceny stornovaných plôch,
   – v období od 44. dňa pred začiatkom obdobia prenájmu 100 % z celkovej ceny stornovaných plôch.
 2. Odstúpenie od potvrdenej objednávky resp. uzatvorenej zmluvy vyžaduje písomnú formu a jej riadne doručenie reklamnej agentúre Twix media v lehotách uvedených v ustanovení odseku 1 tohto článku.
 3. V prípade využitia zľavy z ceny prenájmu, ktorá je podmienená dlhodobým prenájmom, sa objednávateľ zaväzuje dodržať vopred dohodnutú dobu prenájmu. V prípade odstúpenia od potvrdenej objednávky resp. uzatvorenej zmluvy pred dohodnutým ukončením kampane alebo v prípade odstúpenia zo strany reklamnej agentúry Twix media pre nezaplatenie nájomného v zmysle článku IX bod 3, je objednávateľ povinný najneskôr do 7 dní od zaslania doúčtovacej faktúry okrem dohodnutej ceny za prenájom doplatiť reklamnej agentúre Twix media aj zvyšnú čiastku t. j. výšku poskytnutej zľavy, a to za dobu celkového prenájmu.

Xlll. Iné

 1. Ďalší prenájom alebo postúpenie objednaných a rezervovaných plôch tretej osobe bez súhlasu reklamnej agentúry Twix media je zakázané.
 2. Reklamná agentúra Twix media je oprávnená oznámiť príslušným právnickým osobám, ktoré sa zaoberajú sledovaním nákladov na reklamu pri všetkých klasických médiách počet plagátov k výlepu s údajom o formáte plagátu a druhu výlepu (všeobecný, celkový počet výlepových miest, zvláštny výber miest za účelom sledovania nákladov, spojených s plagátovaním).
 3. Reklamná agentúra Twix media si vyhradzuje právo na technickú odstávku webstránky či obrazoviek v prípade údržby alebo poškodenia. Dĺžka odstávky bude závisieť od náročnosti opravy a znovu obnovenia prevádzky obrazoviek. V prípade odstávky sa  reklamná agentúra Twix media zaväzuje odvysielať všetky reklamné spoty v náhradnom termíne a bude o tom neodkladne informovať zákazníka buď telefonicky, alebo elektronickou poštou (e-mailom).
 4. Objednávateľ má právo na prevzatie reklamného spotu do osobného vlastníctva po úhrade faktúry za výrobu tohto reklamného spotu.
 5. Objednávateľ má právo na odstúpenie od objednávky, pričom mu vznikne povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu podľa čl.3.
 6. Objednávateľ má právo na riadne odvysielanie reklamnej kampane podľa jeho zadanej objednávky v prípade, že požadovaná služba je dostupná a neporušuje článok 9.
 7. Objednávateľ má právo na zmenu reklamného spotu už v započatej reklamnej kampani, zaplatí však poplatok uvedený v platnom cenníku.
 8. Objednávateľ má právo na predčasné ukončenie už započatej kampane. Nevzniká mu však nárok na vrátenie preplatku za služby reklamnej agentúry Twix media, ktoré objednávateľ nespotreboval.
 9. Objednávateľ má povinnosť dodržiavať dohodnuté termíny k zaslaniu podkladov k výrobe reklamného spotu, ako aj včas uhrádzať poplatky (podľa faktúry resp. predfaktúry) za objednané služby.
 10. Reklamná agentúra Twix media sa zaväzuje chrániť osobné, technické a prevádzkové údaje objednávateľa ako aj podkladové materiály pri výrobe reklamných spotov, zachovávať mlčanlivosť o dohodách medzi zmluvnými stranami pred tretími osobami.

XlV. Záverečné ustanovenia

 1. Ustanovenia, dopĺňajúce a meniace VOP, ktoré sú uvedené v potvrdenej objednávke alebo v uzatvorenej zmluve majú prednosť pred VOP.
 2. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, a to predovšetkým Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom, vrátane ich vykonávacích predpisov.
 3. O všetkých sporoch zmluvných strán v súvislosti s komerčným prenájmom BB, BG, MB a CL, bude s konečnou platnosťou rozhodovať miestne príslušný slovenský súd.
 4. Korešpondecia: Všetky oznámenia, faktúry, objednávky a výzvy a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa príslušných právnych predpisov alebo dohody zmluvných strán urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.
 5. V prípade, že jednotlivé ustanovenia týchto VOP sú neplatné alebo sa stanú neplatnými, nie je tým platnosť ostatných ustanovení dotknutá. V tomto prípade sa dohodnú zmluvné strany na náhradnej úprave, ktorá zodpovedá sledovanému hospodárskemu účelu. To isté platí i pre prípadné medzery v úprave.
 6. Všeobecné obchodné podmienky sú dostupné aj na webovej stránke www.twixmedia.sk a zároveň sú neoddeliteľnou súčasťou každého objednávkového formulára.
 7. Reklamná agentúra Twix media má výhradné právo tieto VOP meniť a dopĺňať, pričom každá zmena či doplnenie musí byť uskutočnená písomnou formou. Nové znenie VOP bude zverejnené na internetovej stránke https://www.twixmedia.sk.
 8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01. 2. 2020 s platnosťou na dobu neurčitú.

Objednávateľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s týmito VOP a bezvýhradne a úplne súhlasí so všetkými ustanoveniami uvedenými vo VOP.